Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden

Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

a) Skills2Score V.O.F., gevestigd te Oldenzaal
b) deelnemer: de jongen/het meisje in de leeftijd van 5 tot en met 15 jaar.
c) overeenkomst: de overeenkomst tussen deelnemer en Skills2Score waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Aanmelding en inschrijving

 1. Aanmelding voor de trainingen/activiteiten van Skills2Score door deelnemer vindt plaats middels het (online) inschrijfformulier van Skills2Score.
  2. De overeenkomst tussen Skills2Score en deelnemer treedt in werking als het aanmeldingsformulier volledig is ingevuld.
  3. De aanmeldingen worden geregistreerd op volgorde van ontvangst van de aanmeldingen. Indien het maximale aantal deelnemers is bereikt, biedt Skills2Score de geïnteresseerde deelnemers die zich hierna aanmelden de mogelijkheid op een wachtlijst te worden geplaatst.
  4. Deelnemers op een wachtlijst worden in volgorde van binnenkomst van de inschrijving benaderd.
  5. Uiterlijk 5 dagen voor aanvang van de cursus ontvangt de deelnemer informatie over dag en tijdstip van de trainingen. 6. Het cursusgeld dient voor aanvang van start module te zijn overgemaakt op het daarvoor bestemde rekeningnummer.

Annulering door deelnemer

 1. Deelnemer kan tot 7 dagen voor de datum van de cursus zijn deelname annuleren. Indien er na de uiterste annuleringsdatum afgezegd wordt, dient het volledige bedrag betaald te worden.
  2. Annulering vindt schriftelijk of per mail plaats en dient bevestigd te worden door Skills2Score.
  3. Indien deelnemer tijdens de duur van de cursus zijn deelname annuleert, is hij het bedrag van de cursus volledig verschuldigd.
  4. Indien deelnemer als gevolg van langdurige ziekte of langdurige blessure verhinderd is deel te nemen aan de trainingen, dient hij dit schriftelijk of per mail kenbaar te maken aan Skills2Score. Skills2Score heeft dan de mogelijkheid een deel van het lesgeld te restitueren.

Aansprakelijkheid

 1. Deelname aan de trainingen/activiteiten van Skills2Score is geheel op eigen risico. Skills2Score stelt zich niet aansprakelijk voor blessures opgelopen bij trainingen/activiteiten
 2.  Skills2Score is niet aansprakelijk voor diefstal of materiële schade.
 3.  Skills2Score is ook te gast bij verenigingen/accommodaties, deelnemers zullen zich correct dienen te gedragen op trainingsveld en accommodatie. Bij niet naleven van gedragsregels kan Skills2Score deelnemers schorsen.
 4. Deelnemers dienen de door Skills2Score beschikbare materialen goed te onderhouden. Ook dienen deelnemers correct en respectvol met medespelers of tegenstanders om te gaan.

Website en sociale media

1. Met deelname aan de activiteiten van Skills2score geeft deelnemer toestemming voor het gebruik van foto’s, gemaakt tijdens onze activiteiten, t.b.v. website, sociale media en andere promotiedoeleinden, tenzij deelnemer schriftelijk kenbaar heeft gemaakt hieraan geen toestemming te verlenen.

PRIVACY OVEREENKOMST

Deze privacy overeenkomst maakt – evenals de algemene voorwaarden – integraal onderdeel uit van iedere overeenkomst in zake diensten tussen Skills2Score V.O.F. gevestigd te Oldenzaal, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 0000000000 (hierna: “S2S”) en haar deelnemers. In het kader van deze Privacy overeenkomst wordt S2S aangemerkt als “organisatie” en de deelnemer als “deelnemer”.

zijn als volgt overeengekomen:

Artikel 1. Doeleinden van verwerking

1.1 Organisatie verbindt zich onder de voorwaarden van deze Privacy overeenkomst in opdracht van deelnemer persoonsgegevens te verwerken. .
1.2 Organisatie zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan overeengekomen in de overeenkomst, zoals genoemd in de algemene voorwaarden van organisatie. Organisatie zal deelnemer op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze Privacy overeenkomst zijn genoemd.
1.3 Organisatie staat ervoor in dat zij een register zal bijhouden van de onder deze Privacy overeenkomst geregelde verwerkingen. Deelnemer vrijwaart organisatie tegen alle aanspraken en claims die verband houden met het niet juist naleven van deze registerplicht.

Artikel 2. Verplichtingen Organisatie

2.1 Ten aanzien van de in artikel 1 genoemde verwerkingen zal organisatie zorg dragen voor de naleving van de voorwaarden die, op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens, worden gesteld aan het verwerken van persoonsgegevens.
2.2 Organisatie zal deelnemer, op diens verzoek, daartoe en binnen een redelijke termijn, informeren over de door zijn genomen maatregelen aangaande zijn verplichtingen onder deze Privacy overeenkomst.
2.3 De verplichtingen van organisatie die uit deze Privacy overeenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van organisatie.

Artikel 3. Doorgifte van persoonsgegevens

3.1 Organisatie mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie. Deelnemer geeft organisatie daarnaast, indien van toepassing, hierbij toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in landen buiten de Europese Unie, met inachtneming van de relevante wet- en regelgeving.
3.2 Organisatie zal deelnemer, op diens verzoek daartoe, melden om welk land of landen het gaat.

Artikel 4. Inschakelen van derden of onderaannemers

4.1 Deelnemer verleent organisatie hierbij toestemming om bij de verwerking derden (sub organisaties) in te schakelen.
4.2 Op verzoek van deelnemer zal organisatie deelnemer zo spoedig mogelijk informeren over de door haar ingeschakelde sub organisaties. Deelnemer heeft het recht om bezwaar te maken tegen het inschakelen van een sub organisatie. Dit bezwaar dient schriftelijk, binnen twee weken en door argumenten ondersteund, te worden ingediend.
4.3 Organisatie zorgt er onvoorwaardelijk voor dat deze derden schriftelijk dezelfde plichten op zich nemen als tussen deelnemer en organisatie is overeengekomen.

Artikel 5. Beveiliging

5.1 Organisatie zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).
5.2 Organisatie staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Organisatie zal zich inspannen om de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 6. Meldplicht

6.1 In het geval van een beveiligingslek en/of een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot een aanzienlijke kans op nadelige gevolgen, dan wel nadelige gevolgen heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens, zal organisatie, zich naar beste kunnen inspannen om deelnemer daarover zo snel mogelijk te informeren naar aanleiding waarvan deelnemer beoordeelt of zij de toezichthoudende autoriteiten en/of betrokkenen zal informeren of niet. Organisatie spant zich naar beste kunnen in om de verstrekte informatie volledig, correct en accuraat te maken. De meldplicht geldt enkel indien het lek daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.
6.2 Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zal organisatie meewerken aan het informeren van de terzake relevante autoriteiten en eventueel betrokkenen.
6.3 De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest, alsmede:

– wat de (vermeende) oorzaak is van het lek;
– wat is het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg;
– wat is de (voorgestelde) oplossing;
– wat de reeds ondernomen maatregelen zijn;
– wie geïnformeerd is.

Artikel 7. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

7.1 Op alle persoonsgegevens die organisatie van deelnemer ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze Privacy overeenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Organisatie zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor hij deze heeft verkregen, tenzij deze in een zodanige vorm is gebracht dat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is.
7.2 Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing:

* voor zover deelnemer uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen;
* indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst – zoals opgenomen in de algemene voorwaarden van organisatie – of deze Privacy overeenkomst;
* indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

Artikel 8. Overige bepalingen
8.1 De Privacy overeenkomst en de uitvoering daarvan worden beheerst door Nederlands recht.
8.2 Alle geschillen, die tussen partijen mochten ontstaan in verband met de Privacy overeenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Organisatie is gevestigd.
8.3 Indien de privacywetgeving wijzigt, zullen partijen meewerken deze Privacy overeenkomst aan te passen teneinde aan deze wetgeving te kunnen (blijven) voldoen.

Artikel 9. Rechten deelnemer

Deelnemer kan op elk moment informatie verkrijgen over gegevens van deelnemer. Deelnemer kan organisatie verzoeken om persoonsgegevens die organisatie over deelnemer heeft opgeslagen te corrigeren of te verwijderen. Bovendien kan deelnemer de toestemming die deelnemer heeft verleend voor het verzamelen en gebruiken van gegevens altijd intrekken. Deelnemer maakt dit dan schriftelijk kenbaar aan organisatie.

Artikel 10. Termijn

Organisatie behoudt persoonsgegevens tot 18 maanden na het eindigen van de overeenkomst – zoals opgenomen in de algemene voorwaarden – waarbij na deze periode alle persoonsgegevens worden vernietigd

CONTACT

 

Skills2Score Oldenzaal
Tomas Elbersen en Bart Benneker
info@skills2score.nl
06-30067762 / 06-83242268

Postadres
Cato Elderinklaan 36
7576 EB